Tam Quốc Danh Tướng Lục

Tam Quốc Danh Tướng Lục

01/09/2020

Tam Quốc Danh Tướng Lục

Hôm nay, Chọi Nhi xin giới thiệu tới Chúa Công danh sách tướng của toàn bộ Võ Thần Tam Quốc ạ, mong sẽ giúp Chúa Công dễ dàng trải nghiệm game hơn:

 

Tên Hình Ảnh Nước Phẩm Chất Chi Tiết
Trương Liêu - Chân Ngụy Đỏ - Thần Tướng Chi tiết
Tư Mã Ý - Chân Ngụy Đỏ - Thần Tướng Chi tiết
Triệu Vân - Chân Thục Đỏ - Thần Tướng Chi tiết
Gia Cát Lượng - Chân Thục Đỏ - Thần Tướng Chi tiết
Chu Du - Chân Ngô Đỏ - Thần Tướng Chi tiết
Tôn Sách - Chân Ngô Đỏ - Thần Tướng Chi tiết
Lữ Bố - Chân Quần Đỏ - Thần Tướng Chi tiết
Tả Từ - Chân Quần Đỏ - Thần Tướng Chi Tiết
Quách Gia Ngụy Cam - Danh Tướng Chi tiết
Tuân Úc Ngụy Cam - Danh Tướng Chi tiết
Điển Vi Ngụy Cam - Danh Tướng Chi tiết
Quan Vũ Thục Cam - Danh Tướng Chi tiết
Khương Duy Thục Cam - Danh Tướng Chi tiết
Bàng Thống Thục Cam - Danh Tướng Chi tiết
Tôn Sách Ngô Cam - Danh Tướng Chi tiết
Cam Ninh Ngô Cam - Danh Tướng Chi tiết
Lữ Mông Ngô Cam - Danh Tướng Chi tiết
Vu Cát Quần Cam - Danh Tướng Chi tiết
Nam Hoa Quần Cam - Danh Tướng Chi tiết
Lư Thực Quần Cam - Danh Tướng Chi tiết
Hạ Hầu Đôn Ngụy Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Hứa Chử Ngụy Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Triệu Vân Thục Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Hoàng Trung Thục Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Chu Du Ngô Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Thái Sử Từ Ngô Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Giả Hủ Quần Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Trần Cung Quần Cam - Mãnh Tướng Chi tiết
Tào Tháo Ngụy Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Lưu Bị Thục Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Tôn Quyền Ngô Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Đổng Trác Quần Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Chân Lạc Ngụy Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Thái Văn Cơ Ngụy Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Gia Cát Lượng Thục Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Mã Tắc Thục Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Tiểu Kiều Ngô Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Đại Kiều Ngô Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Hoa Đà Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Tả Từ Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Tào Nhân Ngụy Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Mạnh Hoạch Thục Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Hoàng Cái Ngô Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Nhan Lương Quần Cam - Dũng Tướng Chi tiết
Trương Liêu Ngụy Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Mã Siêu Thục Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Lục Tốn Ngô Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Văn Xú Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Vu Cấm Ngụy Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Từ Hoảng Ngụy Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Tư Mã Ý Ngụy Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Trương Cáp Ngụy Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Hạ Hầu Uyên Ngụy Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Trương Phi Thục Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Ngụy Diên Thục Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Từ Thứ Thục Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Chúc Dung Thục Cam - Dũng Tướng Coming Soon
Pháp Chính Thục Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Tôn Thượng Hương Ngô Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Tôn Kiên Ngô Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Lỗ Túc Ngô Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Chu Thái Ngô Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Từ Thịnh Ngô Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Điêu Thuyền Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Trương Giác Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Viên Thiệu Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Công Tôn Toản Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

Lữ Bố Quần Cam - Dũng Tướng

Coming Soon

 

BQT Võ Thần Tam Quốc!

Trân Trọng.

 

 
 
 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ