Thông tin: Tự Bá Phù, con cả Tôn Kiên, dũng mãnh thiện chiến, được ca tụng là Tiểu Bá Vương.
Tôn Sách có công lớn trong việc thành lập thế lực Đông Ngô.
Thuộc tính: Gần, Công Vật.
Thông tin: Tự Công Cẩn, mặt đẹp như ngọc, mệnh danh Mỹ Chu lang. Chu Du là đô đốc đầu tiên của Đông Ngô, nổi tiếng với trận Xích Bích, dùng Hỏa Công đốt cháy 100 vạn quân Tào. Thuộc tính: Xa, Công Phép
Thông tin: Tự Tử Long, là một trong Ngữ Hổ Tướng. Võ nghệ cao cường, phò tá Lưu Bị giành đại nghiệp. Thuộc tính: Gần, Công Vật.
Thông Tin: Tự Văn Viễn. Lúc đầu là bộ tướng của Lữ Bố, sau theo Tào Tháo lập nhiều đại công, nổi tiếng với trận trấn giữ Hợp Phì. Thuộc tính: Gần, Công Vật.
Thông tin: Tự Trọng Đạt, là người nổi tiếng tài trí có thể đấu ngang Gia Cát Lượng. Ông là người đã chặn đứng những lần Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Thuộc tính: Xa, Công Phép
Thông tin: Tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh. Ông là người có công lớn giúp Lưu Bị thành lập Tây Thục, làm đến Tể Tướng. Thuộc tính: Xa, Công Phép.
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ